ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ episode 22 មាត្រា ២៤៣ ដល់មាត្រា ២៥២

មាត្រា ២៣៩ បទរំលោភសេពសន្ថវ: មាត្រា ២៤០-២៤២ ស្ថានទម្ងន់ទោស មាត្រា ៤៣ ស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការធ្វើទារុណកម្ម ឬអំពើឃោរឃៅ មាត្រា ២៤៤ ស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារមរណភាពនៃជនរងគ្រោះ មាត្រា ២៤៥ ទោសបន្ថែម ប្រភេទ និងរយ:ពេល មាត្រា ២៤៦ បទប្រទូសកេរខ្មាស មាត្រា ២៤៧ ស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារមធ្យោបាយប្រើប្រាស់ ឬទាក់ទងនឹងចារី មាត្រា ២៤៨ ស្ថានទម្ងន់ទោសទាក់ទងទៅនឹងជនរងគ្រោះ មាត្រា ២៤៩ បទបង្ហាញកេរភេទ មាត្រា ២៥០ បទរុកកួនខាងផ្លូវភេទ មាត្រា ២៥១ ការប៉ុនប៉ង មាត្រា ២៥២ ទោសបន្ថែម ប្រភេទ និងរយ:ពេល