ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី episode 4 មាត្រា ៣២ ដល់មាត្រា ៤០ សមត្ថភាពភាគី និង សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើបណ្ដឹង