ក្រមរដ្ឋប្បវេណី episode 4 មាត្រា ៣៧ ដល់មាត្រា ៤៤ ការប្រកាសអំពីការបាត់ខ្លួន