សេចក្ដីណែនាំលេខ ០០៤ ស.ណ.ន របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចុះថ្ងៃទី ១៧ មីនា ២០០៦ ស្ដីពី បែបបទ នីតិវិធី នៃការជ្រើសរើសមេភូមិ ការចូលកាន់តំណែង ការផ្លាស់ប្ដូរមេភូមិ ការតែងតាំងជំនួយការមេភូមិ និងតួនាទី ភារកិច្ច របៀបរបបធ្វើការងាររបស់មេភូមិ