សេចក្ដីណែនាំក្រសួងមហាផ្ទៃលេខ ០៤៦ សណន ចុះថ្ងៃទី ៣០ កញ្ញា ២០២២ ស្ដីពីការបែងចែកតួនាទី ភារកិច្ច និងរបៀបរបធ្វើការងារជូន គណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និង គណៈអភិបាលខណ្ឌ នៃរាជធានីភ្នំពេញ