សារាចរលេខ ០៦ សរ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ស្ដីពីវិធាន និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការធ្វើ ប្រទានកម្ម ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងមន្ត្រីរាជការ