ច្បាប់ស្ដីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ និងត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្ថលេខាប្រកាសឱ្យប្រើតាមរយៈព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១១២១/០១៨ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។ អត្ថបទខ្លីនេះ នឹង សង្ខេបខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃច្បាប់ខាងលើជូនប្រិយមិត្តអ្នកអាន។

១. គោលបំណងនៃច្បាប់

ច្បាប់ស្ដីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន មានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងយន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន ក្នុងការរៀបចំ និងអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ និងគម្រោងសេវាសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ស័ក្ដិសិទ្ធិភាព ចីរភាព តម្លាភាព គណនេយ្យភាព និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីជាឧត្ដមប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម។

២. ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច

ច្បាប់នេះបានកំណត់ក្នុងមាត្រា៤ ថា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងយន្តការភាពជាដៃគូររវាងរដ្ឋនិងឯកជននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាសេនាធិការ និងជាច្រកចេញចូលតែមួយ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការទទួលបន្ទុកគម្រោងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន និងមានតួនាទីផ្សេងៗទៀតដូចកំណត់ក្នុងច្បាប់នេះ។

មាត្រា៥ នៃច្បាប់ដដែលចង្អុលបង្ហាញថា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវមានអគ្គនាយកដ្ឋានមួយ ជាសេនាធិការក្នុងការដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងយន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន ដោយការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននេះត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យ។

ក្រៅពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថាប័នរដ្ឋដែលជាស្ថាប័នសាមីក៏ជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចផងដែរក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោង និង/ឬការបំពេញតួនាទីក្នុងការចុះកិច្ចសន្យាភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនជាមួយដៃគូឯកជន។

៣. សិទ្ធិចុះកិច្ចសន្យា និងលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៃគម្រោងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន

ស្ថាប័នសាធារណៈដែលមានសិទ្ធិចុះកិច្ចសន្យាភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនក្នុងនាមស្ថាប័នសាមី មានដូចជាក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គភាពសាធារណៈប្រហាក់ប្រហែល គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល សហគ្រាសសាធារណៈ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ស្ថាប័នសាធារណៈទាំងនេះមានសិទ្ធិចុះកិច្ចសន្យាភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនដែលស្ថិតក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន។

ចំណែកបុគ្គល (ឯកជន ឬសាធារណៈ)ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានការជ្រើសរើសចុះកិច្ចសន្យាភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនមានដូចជា (១) ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (២) ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មបរទេសដែលបានចុះបញ្ជីស្របតាមច្បាប់បរទេស (៣) សហគ្រាសសាធារណៈដែលមិនមែនជាស្ថាប័នសាមី និងដែលទទួលបានប្រតិភូកម្មអំណាចស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតជាធរមាន។

វិស័យដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់ និង/ឬការផ្គត់ផ្គង់សេវាសម្រាប់គម្រោងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនមានដូចជា៖

 • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវាសាធារណៈបម្រើដល់វិស័យដឹកជញ្ជូន និងវិស័យភស្ដុភារកម្ម
 • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល
 • ការផលិត ការបញ្ជូន និងការចែកចាយថាមពលអគ្គិសនី បំពង់បង្ហូរប្រេងនិងឧស្ម័ន និងសេវាសាធារណៈផ្សេងទៀត ក្នុងវិស័យរ៉ែនិងថាមពល
 • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យ ប្រព័ន្ធលូ ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក ប្រព័ន្ធបូមស្ដារ ប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់ ការគ្រប់គ្រងសំណល់ និងសេវាសាធារណៈផ្សេងទៀតបម្រើឱ្យកិច្ចគាំពារបរិស្ថាន
 • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសុខាភិបាល វិស័យអប់រំ វិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ វិស័យទេសចរណ៍ វិស័យវប្បធម៌និងសិល្បៈ វិស័យកីឡា និងលំនៅដ្ឋានសង្គម
 • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍មានជាអាទិ៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស សួនបណ្ដុំឧស្សាហកម្មធុនតូចនិងមធ្យម និងសួនបច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍
 • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាមន្ទីរពិសោធន៍ ការគាំទ្រការកែច្នៃ ការរក្សាផលិតផល និងការជំរុញពាណិជ្ជកម្ម
 • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ
 • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាសាធារណៈផ្សេងទៀតដែលច្បាប់ដោយឡែកអនុញ្ញាត។​

៤. អំពីកិច្ចសន្យាភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន

គោលការណ៍កិច្ចសន្យាភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

 • ត្រូវរៀបចំឡើងដោយផ្អែកទៅលើលក្ខណៈពិសេសនៃគម្រោង ដូចមានកំណត់នៅក្នុងលទ្ធផលនៃការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពដែលនឹងត្រូវមានការឯកភាពរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូឯកជន
 • ត្រូវតែជាកិច្ចព្រមព្រៀងបែបពាណិជ្ជកម្មរវាងស្ថាប័នសាមីនិងដៃគូឯកជន
 • ត្រូវបែងចែកការទទួលបន្ទុកហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូឯកជន ដោយធ្វើឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពទទួលផលចំណេញតាមគោលការណ៍តម្លៃនៃលុយ ប៉ុន្តែនៅតែមានលទ្ធភាពរក្សាផលចំណេញពីពាណិជ្ជកម្មក្នុងកម្រិតសមរម្យឱ្យដៃគូឯកជន
 • ការកំណត់ផលប្រយោជនដែលដៃគូឯកជនមានសិទ្ធិទទួលបានក្នុងកិច្ចសន្យាភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន។

៥. អំពីការអនុវត្តច្បាប់នេះ

          ច្បាប់នេះបានប្រកាសនិរាករណ៍ច្បាប់ស្ដីពីសម្បទានដែលត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១០០៧/០២៧ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៧ ហើយច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសជាការប្រញាប់។