គន្ថីទី ៥៖ កិច្ចសន្យសំខាន់ៗ និងអំពើអនីត្យានុកូល

ជំពូកទី ២៖ ការដូរ

មាត្រា ៥៦៦. អត្ថន័យ

ការដូរត្រូវមានអានុភាពតាមការសន្យាដែលភាគីទាំងសងខាង ធ្វើការផ្ទេរសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិក្រៅពីប្រាក់ទៅវិញទៅមក ។

មាត្រា ៥៦៧. ការយកបញ្ញត្តិនៃការលក់ទិញមកអនុវត្តដូចគ្នា

បញ្ញត្តិស្តីអំពីការលក់ទិញត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាផងដែរចំពោះការដូរ ។

ត្រឡប់ទៅ មាតិកាក្រមរដ្ឋប្បវេណី