ក្រមរដ្ឋប្បវេណី

គន្ថីទី៥៖ កិច្ចសន្យាសំខាន់ៗ និងអំពើអនីត្យានុកូល

ជំពូកទី ១២៖ កិច្ចសន្យាធនលាភសាមយិកមួយជីវិត

មាត្រា ៧១៩. និយមន័យនៃកិច្ចសន្យាធនលាភសាមយិកមួយជីវិត

១-កិច្ចសន្យាធនលាភសាមយិកមួយជីវិត   សំដៅទៅលើកិច្ចសន្យាមួយដែលភាគី ម្ខាងជាកូនបំណុលនៃធនលាភសន្យាថា      មានករណីយកិច្ចត្រូវផ្តល់តាវកាលិកជាបាក់តាមពេលកំណត់ទៀងទាត់ទៅឱ្យ   ភាគីម្ខាងទៀតដែលជាម្ចាស់បំណុល   ឬតតិយជននៃធនលាភរហូតដល់ពេលដែលខ្លួនផ្ទាល់ភាគីម្ខាងទៀត    ឬតតិយជនបានទទួលមរណភាព   ហើយភាគីម្ខាងទៀត សន្យាថាមានករណីយកិច្ចទទួលបន្ទុកផ្តល់តាវកាលិកនូវប្រាក់ដើម  ដែលជាតម្លៃថ្នូរនោះ ។

២-កិច្ចសន្យាធនលាភសាមយិកមួយជីវិត    ប្រសិនបើពុំបានធ្វើជាលាយល័ក្ខណ៍ អក្សរទេ ពុំមានអានុភាពឡើយ ។

៣-ម្ចាស់បំណុលនៃធនលាភ ត្រូវទទួលបាននូវឯកសិទ្ធិលើចលនវត្ថុ និងអចលនវត្ថុក្នុង

ចំណោមបាក់ដើមដែលខ្លួនបានផ្តល់តាវកាលិកឱ្យទៅភាគីម្ខាងទៀតដើម្បីសិទ្ធិលើ បំណុលនៃធនលាភនោះ ។   ឯកសិទ្ធិដែលម្ចាស់បំណុលនៃធនលាភត្រូវទទួលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឯកសិទ្ធិដែលបានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា ៧៩៧ (ឯកសិទ្ធិចំពោះការលក់ចលនវត្ថុ)   ឬមាត្រា ៨០២ (ឯកសិទ្ធិចំពោះការលក់អចលនវត្ថុ) តាមប្រភេទនៃវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃ ឯកសិទ្ធិនោះ ។

មាត្រា ៧២០. ការគណនានៃធនលាភសាមយិកមួយជីវិត

ធនលាភសាមកមួយជីវិត ត្រូវគណនាដោយគិតតាមចំនួនថ្ងៃ ។

មាត្រា ៧២១. ការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចធនលាភសាមយិក

១-ប្រសិនបើកូនបំណុលនៃធនលាភបានធ្វេសប្រហែសពុំ    បានផ្តល់តាវកាលិកនៃធនលាភសាមយិក តាមពេលកំណត់ទៀងទាត់ ឬបើពុំបានអនុវត្តករណីយកិច្ចផ្សេងទៀតទេ ភាគីម្ខាងទៀតអាចរំលាយកិច្ចសន្យា     ហើយអាចទាមទារឱ្យធ្វើបដិទាននូវប្រាក់ដើមដែលបានធ្វើការផ្តល់តាវកាលិកនោះបាន ។    ប៉ុន្តែ ក្នុងករណីនេះ   ភាគីម្ខាងទៀតត្រូវសងនូវចំនួនទាំអស់នៃធនលាភដែលខ្លួនបានទទួលរហូតដល់ការរំលាយ  ដោយដកការប្រាក់នៃបាក់ដើមនោះរហូតដល់ការរំលាយឱ្យទៅកូនបំណុលនៃធនលាភវិញ ។

២-បញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី ១  ខាងលើនេះ     មិនរារាំងលើការទាមទារសំណងនៃការខូចខាតឡើយ ។

មាត្រា ៧២២. មរណភាពដែលជាមូលហេតុនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់កូនបំណុលនៃធនលាភសាមយិក

ប្រសិនបើមរណភាពរបស់បុគ្គល  ដែលធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃកំណត់ពេលចប់នៃកិច្ចសន្យាធនលាភសាមយិកបានកើតឡើង     ដោយសារមូលហេតុដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់កូនបំណុលនៃធនលាភសាមយិក តុលាការអាចប្រកាសថា សិទ្ធិលើបំណុលបន្ត មានអត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលសមរម្យ តាមការទាមទាររបស់ម្ចាស់បំណុលនៃធនលាភសាមយិក     ឬសន្តតិជនរបស់បុគ្គលនោះ បាន ។

មាត្រា ៧២៣. ធនលាភសាមយិកមួយជីវិតដោយអច្ច័យទាន

បញ្ញត្តិនៃជំពូកទី ១២ (កិច្ចសន្យាធនលាភសាមយិកមួយជីវិត) នេះ   ត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាផងដែរ ចំពោះអច្ច័យទានដែលភ្ជាប់បន្ទុកនៃធនលាភសាមយិកមួយជីវិត ។

☛ ទំព័រដើម ក្រមរដ្ឋប្បវេណី