កលិយុគនយោបាយ (political trouble) ស្ថានភាពចលាចលជ្រួលច្របល់វីកវរខាងផ្នែកនយោបាយដែលបង្កឱ្យមានបញ្ហាអស្ថិរភាពយ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសង្គម។

ឧ. កលិយុគនយោបាយសម័យលង្វែកក្នុងរជ្ជកាលព្រះសត្ថាទី១ដែលបង្កដោយទំនាស់នយោបាយក្នុងព្រះរាជវង្សា​នុវង្សនិងបញ្ហាសាសនា។

(ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ នៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី, សទ្ទានុក្រមវិទ្យាសាស្ត្រនយោ​បាយ និង ការទូត៖ ខ្មែរ-អង់គ្លេស-បារាំង, មិថុនា ២០១៤, ទំ.២។)

ទាញយកសទ្ទានុក្រម: PDF