ការត្រួតពិនិត្យព័ត៌មាន (information control) គឺជា ការអង្កេតនិងតាមដានខ្លឹមសារព័ត៌មានដែល ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់របស់រដ្ឋនិងឯកជន ដោយផ្អែកលើច្បាប់និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសនីមួយៗ។

ឧ. នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅ ប្រទេសមួយចំនួនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យ​ព័ត៌​មាន​ពីរដ្ឋយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។

(ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ នៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី, សទ្ទានុក្រមវិទ្យាសាស្ត្រនយោ​បាយ និង ការទូត៖ ខ្មែរ-អង់គ្លេស-បារាំង, មិថុនា ២០១៤, ទំ.៣។)

ទាញយកសទ្ទានុក្រម: PDF