ខសន្យា (clause) សំដៅដល់បទប្បញ្ញត្តិ ឬប្រការដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា។

ប្រភព៖ សទ្ទានុក្រមពាក្យច្បាប់​ ខ្មែរ អង់គ្លេស បារាំង ផ្នែករដ្ឋប្បវេណី និងនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី រៀបចំដោយគណៈកម្មការបណ្ឌិត្យសភាទទួលបន្ទក​អនុម័តពាក្យច្បាប់​ របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីបោះពុម្ពលើកទី១ ឆ្នាំ ២០០៧​, ទំ. ៤។

សម្រង់មាត្រាមួយចំនួននៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី

មាត្រា ៧២៦. ខសន្យាអំពីប្រាក់ធានាសំណងក្នុងករណីបំពានកិច្ចសន្យា

ក្នុង​កិច្ច​សន្យា​សះ​ជា អាច​បន្ថែម​ខ​សន្យា​អំពី​ប្រាក់​ធានា​សំណង​ក្នុង​ករណីបំពាន​កិច្ច​សន្យា ចំពោះ​បុគ្គល​ដែល​មិន​អនុវត្ត​កិច្ច​សន្យា​នោះបាន។