គណនេយ្យ (accounting) សំដៅដល់កិច្ចការថែរក្សា គ្រប់គ្រង ឬត្រូតពិនិត្យបញ្ជីគណនី។

សម្រង់មាត្រាមួយចំនួននៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី

មាត្រា ៨២. ការបង្កើត និងលក្ខន្តិកៈ (នីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត)

១-ដើម្បី​បង្កើត​នីតិ​បុគ្គល​សាជីវ​កម្ម​ទទួល​ខុសត្រូវ​មាន​កម្រិត   បុគ្គលដែល​​មាន​បំណង​ធ្វើ​ជា​សមាជិក​ត្រូវ​សហការគ្នាបង្កើតលក្ខន្តិកៈ ហើយចុះហត្ថលេខារៀងៗខ្លួន។

២-លក្ខន្តិកៈដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី ១   ខាងលើនេះ   ត្រូវសរសេរនូវគ្រប់ចំណុចដូចខាងក្រោម:

 • ក. គោលបំណង។
 • ខ. នាមករណ៍។
 • គ. ទីតាំងនៃទីស្នាក់ការកណ្តោល។
 • ឃ. បញ្ញត្តិស្តីពីចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនៃទ្រព្យសម្បត្តិជាមូលដ្ឋាន  ដែលត្រូវធានាក្នុងនាមជានីតិបុគ្គល និងទ្រព្យធនសកម្ម។  ក្នុងករណីដែលមានវិភាគ​ទានជាវត្ថុក្រៅពី បាក់ត្រូវសរសេរនូវឈ្មោះ ឬនាមករណ៍របស់បុគ្គល​ធ្វើវិភាគទានជាវត្ថុក្រៅពីប្រាក់ឈ្មោះ និងតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិនោះ ឬក្នុងករណីដែលបុគ្គលណាម្នាក់បានសន្យាថា នឹងធ្វើអនុប្បទានទ្រព្យសម្បត្តិ​ណា​មួយ​ក្រោយ​ពី​ការ​បង្កើត​នីតិបុគ្គល​ត្រូវសរសេរនូវតម្លៃ នៃទ្រព្យ​សម្បត្តិ​នោះ និងឈ្មោះឬនាមករណ៍​របស់​អនុប្បទាយី ឬត្រូវសរសេរនូវចំនួនបាក់នៃសោហ៊ុយដែលចំណាយ ក្នុងការបង្កើតនីតិបុគ្គល ហើយដែលនីតិបុគ្គលត្រូវទទួលបន្ទុក។
 • ង. ឆ្នាំអនុវត្តកិច្ចការ ។
 • ច. ចំណុចស្ដីពីអភិបាល អ្នកត្រួតពិនិត្យ និងអ្នកមានតួនាទីផ្សេងទៀត។
 • ឆ. បញ្ញត្តិស្តីពីការទទួល និងការបាត់បង់សមាជិកភាព។
 • ជ. ចំណុចស្ដីពីគណនេយ្
 • ឈ. ចំណុចស្ដីពីការរំលាយ។
 • ញ. ចំណុចស្តីពីការកែប្រែលក្ខន្តិកៈ។
 • ដ. វិធីផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ។

៣-លក្ខន្តិកៈពុំមានអានុភាពឡើយ បើពុំបានទទួលសេចក្តីបញ្ជាក់ពីសារ​ការី​ទេ ។

៤-លក្ខន្តិកៈត្រូវរក្សាទុកនៅទីស្នាក់ការកណ្តោល និងទីស្នាក់ការសាខា។