ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ episode10 មាត្រា ១៣១ ដល់មាត្រា ១៤៦ របបពាក់កណ្ដាលសេរីភាព ការបែងចែកទោសជាប្រភាគ បទល្មើសត្រួតគ្នា និងអាជ្ញាយុកាល មាត្រា ១៣១ ការចាប់ខ្លួន និងការឃុំខ្លួនទណ្ឌិត មាត្រា ១៣២ លក្ខខណ្ដនៃការបែងចែកទោសជាប្រភាគ មាត្រា ១៣៣ បែបបទនៃការបែងចែកទោសជាប្រភាគ មាត្រា ១៣៤ ការកែប្រែរបបនៃការបែងចែកទោសជាប្រភាគ មាត្រា ១៣៥ ការចាប់ខ្លួន និងការឃុំខ្លួនទណ្ឌិត មាត្រា ១៣៦ បទល្មើសត្រួតគ្នា មាត្រា ១៣៧ ការចោទប្រកាន់តែមួយ មាត្រា ១៣៨ ការចោទប្រកានដាច់ពីគ្នា មាត្រា ១៣៩ អានុភាពនៃការលើកលែងទោស និងការបន្ធូរបន្ថយទោសលើការស្រូបទោស មាត្រា ១៤០ ការបូកបញ្ចូលគ្នានៃទោសពិន័យ មាត្រា ១៤១ ការមិនស្រូបចូលគ្នានៃទោសដែលត្រូវបានប្រកាសចំពោះករណីរត់ចេពីពន្ធនាគារ មាត្រា ១៤២ អានុភាពនៃអាជ្ញាយុកាល មាត្រា ១៤៣ ភាពមិនអាចផុតរលត់អាជ្ញាយុកាលនៃទោសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋមួយចំនួន មាត្រា ១៤៤​ អាជ្ញាយុកាលនៃទោស មាត្រា ១៤៥ ចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃថិរវេលា មាត្រា ១៤៦ អាជ្ញាយុកាលនៃកាតព្វកិច្ចរដ្ឋប្បវេណីដែលកើតចេញពីសេចក្ដីសម្រេចព្រហ្មទណ្ឌ