ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ episode 11 មាត្រា ១៤៧ ដល់មាត្រា ១៥៩ ការអនុគ្រោះទោស និងការលើកលែងទោសជាទូទៅ

មាត្រា ១៤៧ អានុភាពនៃការអនុគ្រោះទោស មាត្រា ១៤៨ ការជួសជុលការខូចខាតដល់ជនរងគ្រោះក្នុងករណីនៃការអនុគ្រោះទោស មាត្រា ១៤៩ អានុភាពនៃការលើកលែងទោសជាទូទៅ មាត្រា ១៥០ ការលើកលែងទោសជាទូទៅ និងការដកការព្យួរទោស មាត្រា ១៥១ ការជួសជុលការខូចខាតដល់ជនរងគ្រោះក្នុងករណីនៃការលើកលែងទោសជាទូទៅ មាត្រា ១៥២ លក្ខខណ្ឌនៃការកែប្រែទោសបន្ថែមខ្លះៗ មាត្រា ១៥៣ ការធ្វើឱ្យមានឡើងវិញនូវសិទ្ធិពលរដ្ឋទាំងអស់ ឬខ្លះៗ មាត្រា ១៥៤ ការរៀបចំកែប្រែ ឬការលុបចោលនូការហាមឃាត់ មាត្រា ១៥៥ ការប្រគល់ឲ្យវិញនូវលិខិតបើកបរ មាត្រា ១៥៦ ការកែប្រែវិធានការនៃការហាមឃាត់ចំពោះការស្នាក់នៅ មាត្រា ១៥៧ ការកែប្រែការហាមឃាត់ចំពោះការចាកចេញពីដេនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មាត្រា ១៥៩ ការកែប្រែការបណ្ដេញចេញ ការបិទ ការហាមឃាត់ការធ្វើអាជីវកម្ម